Osallistu ja vaikuta

Kaavin kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Kaavin kunnan toimintaan monin eri tavoin.

Palautelomakkeen kautta voit halutessasi antaa palautetta kunnan toiminnasta. Palautetta luottamushenkilöille tai viranhaltijoille voi antaa myös puhelimitse ja sähköpostitse. Kunta järjestää kuntalaisiltoja, jossa selvitetään kuntalaisten mielipiteitä ennen päätöksentekoa.

Jokainen kuntalainen voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Ota kantaa verkossa. Kaavin kunta kerää kuntalaisten mielipiteitä Otakantaa.fi -sivuston kautta erilaisten hankkeiden suunnitteluun.

Vaaleissa voi vaikuttaa. Oikeusministeriön vaali-sivut.

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tehdään kirjallisesti

Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Voit toimittaa allekirjoitetun aloitteen kunnan kirjaamoon. Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu, ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita ja tutustua muiden tekemiin aloitteisiin.

Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Sivua päivitetty 25.6.2024 kello 09:33

Siirry takaisin sivun alkuun